Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de onderneming Voeding voor Jou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64561933 en handelend onder de namen “Voeding voor jou”, “Voedingsadvies Brabant”, “Lisanne Bosch”, “PDS diëtist” en “Glutenvrije diëtist”. Als er wordt gesproken over “ons”, “wij” of “we”, dan wordt deze onderneming bedoeld, handelend onder één van deze handelsnamen.   

Je kunt contact met ons opnemen via telefoon 06-21919013 of e-mail info@voedingvoorjou.nl. Wij zijn gevestigd op het adres Daviottenweg 40 te ’s-Hertogenbosch. 

Wij worden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe we dat doen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen en de overeenkomst die we met jou hebben op een goede wijze uit te kunnen voeren. Voor het opstellen en verstrekken van een persoonlijk dieetadvies hebben wij namelijk wel informatie van jou nodig. En als je bij ons een online dienst afneemt, hebben we onder andere jouw e-mailadres nodig om een account aan te kunnen maken. Ook moeten wij facturen opstellen, daarvoor hebben wij ook bepaalde gegevens van jou nodig die wij wettelijk gezien moeten vermelden op deze factuur. 

Het gaat dus steeds om gevallen waarin het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of zodat wij kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wil je ons geen gegevens verstrekken? Dan kunnen we jou geen diensten aanbieden. 

Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Dat is bijvoorbeeld het geval als je ons gegevens over jouw gezondheid versterkt zodat wij jou kunnen voorzien van adviezen. Ook in het geval dat jij je persoonsgegevens achterlaat om onze nieuwsbrief te ontvangen, zullen wij deze verwerken op basis van jouw toestemming.

Je mag jouw toestemming altijd intrekken. Stuur hiervoor een mail naar info@voedingvoorjou.nl. Als je jouw toestemming intrekt, verandert dat niets aan de rechtsgeldigheid van de verwerkingen die wij hebben gedaan toen de toestemming nog wel geldig was.

Hoe komen wij aan deze gegevens?

Alle persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangen we van jou. Dit gebeurt op verschillende momenten als je gebruik maakt van onze diensten. Dat doe je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via de website of via de mail.

Bij een verwijzing via de huisarts, kan het ook zo zijn dat wij persoonsgegevens via de verwijzer ontvangen.

Over welke gegevens gaat het?

Het gaat bij persoonsgegevens om alle gegevens waarmee wij jou kunnen identificeren. Denk hierbij aan: Naam, Geboortedatum, Geslacht, Adresgegevens, BSN-nummer, nummer van jouw identificatiebewijs, Telefoonnummer, Bankgegevens, Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer), E-mailadres en bepaalde, ter zake doende, medische gegevens die je aan ons verstrekt.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Als we een geneeskundige behandelovereenkomst aangaan, zijn wij verplicht om jouw gegevens 20 jaar na de laatste wijziging in het dossier te bewaren (dit is een verplichting op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Voor gegevens die wij moeten verzamelen om aan onze wettelijke administratieverplichting te voldoen, geldt een bewaartermijn van zeven jaar (de wettelijke bewaartermijn).

Voor gegevens die niet onder de hiervoor genoemde categorieën vallen, hanteren we een bewaartermijn van maximaal twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd. Daarop is één uitzondering: bij het verwerken van jouw gegevens om onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen, hanteren we een bewaartermijn van drie maanden nadat jij je hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrief.   

Delen we jouw gegevens met anderen?

Wij zullen jouw gegevens indien noodzakelijk en alleen met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Wij hebben met deze andere zorgverleners afspraken voor een veilige gegevensoverdracht.  

Verder maken wij gebruik van ‘Verwerkers’ die voor ons gegevens verwerken. Wij maken gebruik van deze verwerkers:

  • ICT hosting;
  • Administratiesysteem;
  • Software om onze nieuwsbrief te versturen;
  • Webinarsoftware;
  • Online betalingssoftware;
  • Bank;

Wij blijven de Verwerkingsverantwoordelijke. Daarom hebben wij afspraken gemaakt met de door ons ingeschakelde verwerkers. Op die manier waarborgen we de bescherming van en omgang met jouw persoonsgegevens.

Wij streven er naar om slechts gebruik te maken van verwerkers binnen de Europese Economische Ruimte. Als dat niet mogelijk is, doen we onderzoek naar de maatregelen die de voorgenomen verwerker heeft genomen in het kader van privacy en schakelen we deze verwerker pas in als we overtuigd zijn van het beschermingsniveau. Indien nodig, nemen we extra maatregelen. Uiteraard sluiten we ook verwerkersovereenkomsten.

Gebruiken wij cookies?

Ja, wij gebruiken cookies. Bij cookies kan een onderscheid gemaakt worden tussen cookies waarvoor we geen toestemming hoeven te vragen (functionele en technische cookies) en cookies waarvoor we wel aan jou toestemming moeten vragen (tracking cookies). 

We verwijzen voor informatie over onze cookies graag naar onze cookieverklaring. 

Nemen wij geautomatiseerde besluiten?

Nee, dat doen we niet. Een computersysteem zal voor ons nooit een besluit nemen zonder dat daar een persoon tussen zit.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook mag je verzoeken om het beperken van de verwerking, kun je bezwaar maken tegen de verwerking en kun je een beroep doen op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt al deze verzoeken sturen naar info@voedingvoorjou.nl.

Hoe beveiligen we informatie?  

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-21919013 of info@voedingvoorjou.nl.

Heb je een klacht over privacy?

Heb je een klacht over hoe wij omgaan met privacy? Dan mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wil je meer informatie?
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons, dan kun je contact opnemen met ons via het algemene telefoonnummer (06-21919013) of via info@voedingvoorjou.nl.

Voor al jouw verzoeken die je doet via dit e-mailadres, geldt dat we ons best doen om binnen twee weken te reageren.

Versie: september 2021